Bấm vào đường link dưới đây để làm bài

https://docs.google.com/forms/d/1na67jlwsEHx3ma_ULx1rkMDNmyCKaciRcx4dqr36MqE/viewform?edit_requested=true