Bấm vào đường link bên dưới để làm

https://docs.google.com/forms/d/11pog8i5XRD4NW4em13LriON3UxsRtgdPDOozRFN-hgk/edit?usp=sharing