Định dạng văn bản.ppt

bài 5_chọn kiểu chữ căn lề.ppt

CD4 Bai 3 Thu tuc trong Logo.pptx

bài 5_chọn kiểu chữ căn lề.ppt 

CD3 Bai 4 Chen va trinh bay bang trong van ban.pptx 

CD3 Bai 6 Luyen tap mot so ki thuat trinh bay van ban (1).ppt

 CD4 Bai 1 Nhung gi em da biet.pptx 

CD4 Bai 2 Cau lenh lap long nhau.pptx 

CD4 Bai 3 Tao hieu ung cho ban ban trong trang trinh chieu.ppt 

CD4 Bai 3 Thu tuc trong Logo.pptx 

CD4 Bai 5 Luyen tap ve thu tuc.ppt 

CD5 Bai 6 Luyen tap.pptx 

saochepnoidung.pptx 

thủ tục trog logo(tiếp).pptx

 timhieu.pptx

 tin3_bai4_phong chu co chu.ppt