BÀI ÔN TẬP TUẦN 14

MÔN TOÁN - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính.

    5412 x 23                6710 x 405                   3125 x 345                324 x 524            

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................

Bài 2:Khoanh vào đáp án đúng

1- Kết quả của 456095 : 9 là

        A- 50677(dư 2)                    B- 56077(dư 2)                       C- 56076(dư 11)

 

 2- Kết quả của  397 x (148 + 69 ) là

        A- 86159                                   B- 86249                            C- 86149

 

3- Kết quả của:  20600 cm2   =...........dm2                                                                                                                    

         A- 2060 dm2                                  B- 260  dm2                            C- 206dm

 

 4- Kết quả của:  12 dm2 5 cm2   =...........cm2                                                                                                                    

        A- 125 cm2                                       B- 1205  cm2                              C- 1250cm2     

 

 5- Kết quả của: 4 giờ 12 phút =.................phút

        A- 412 phút              B- 252 phút                     C- 52 phút                  D- 360 phút

 

 6- Kết quả của:  60 kg 4 g = ...........g

         A- 64g                   B- 604g                             C- 6004g                        D- 60004g

 

 7- Giá trị của chữ số 3 trong số 403705600 là

         A- 3000                         B- 300000                        C- 30000             D- 3000000

 

 

 

 

 

Bài 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 468m chiều dài hơn chiều rộng 60 m. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 4:Tinh bằng cách thuận tiện nhất.

 1. 40 x 732 x 5 =………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. 256 x 24 + 76 x 256

=…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. 327 x 298 327 x 198

=…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN TẬP TUẦN 14

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

   Họ và tên : ...............................................................

   Điểm:

                 

Bài 1: Em hãy viết một bài văn kể lại câu chuyện nói về một người thành công do có ý chí và nghị lực mà em biết.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bài 2:Đặt câu hỏi

a- Có từ nghi vấn cái gì

............................................................................................................................................

b- Có từ nghi vấn Có phải - không? 

.............................................................................................................................................

Bài 3: Đánh dấu ? vào ô trống những câu em chọn là câu hỏi

 a- Lâm xem hộ mình mấy giờ rồi.   

 b- Tôi làm sao biết được bạn nghĩ gì.

 c- Ai làm chủ nhiệm lớp mình năm tới nhỉ ?

 d- Anh vừa mới đi học về à ?

 đ- Mẹ sắp đi chợ chưa ?

 Bài 4: Đặt câu hỏi cho bộ phận in đậm

 a- Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà.

.............................................................................................................................................

 b- Bến cảng lúc nào cũng đông vui.

.............................................................................................................................................

 c- Giờ ra chơi các bạn gái thường nhảy dây.

.............................................................................................................................................

 d- Học giỏi nhất lớp 4A  là bạn Nguyễn Quang Huy.

............................................................................................................................................

 

BÀI ÔN TẬP TUẦN 15

MÔN TOÁN - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

 

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

      428 x 213                 235 x 503                  123 x 202                 456 x 304

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Bài 2. Tính giá trị biểu thức .

 

        1 85 + 412 x 35 = ………………..             855 + 315 x 409= ………………..             

                                = ………………..                                    = ………………..             

 

Bài 3: Đặt tính rồi tính.

      a. 12357 : 3              b. 98745 : 5              c. 654256 : 6           d. 96358: 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

Bài 4: Tìm x

 1. 2898 :  x = 9                                          b.   12225 : x = 2019 - 2016

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài 5: Một hình chữ nhật có chu vi là 500 dm chiều dài hơn chiều rộng 16 dm. Tính diện tích hình chữ nhật đó?

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

BÀI ÔN TẬP TUẦN 15

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

 

Bài 1: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm dưới đây:

 

 1. Tết trung thu , cu Chắt được món quà.

....................................................................................................................................

 

 1. Cu Chắt bèn bỏ hai người  bột vào cái lọ thủy tinh.

.....................................................................................................................................

 

 1. Chàng kị sĩ rất bảnh, cưỡi ngựa tía, dây cương vàng.

...................................................................................................................................

 

 1. Chú bé Đất nhớ quê, tìm đường ra cánh đồng.

    ...................................................................................................................................

 

 

 Bài 2: Các câu hỏi sau được dùng với mục đích gì?

 

                        Câu hỏi                                                              Mục đích

 

 1. Sao cậu có thể phạm lỗi ấy ?                               .....................................................

 

 1. Tớ có thể mượn cậu cái bút đươc không ?          ......................................................

          

 1. Sao cậu viết chữ đẹp thế ?                                   .....................................................

 

 1. Bạn làm bài xong chưa ?                                     ...................................................... 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Đặt câu hỏi phù hợp với các tình huống sau:

 1. Nhờ chị đóng hộ cửa sổ.

 

..............................................................................................................................

 

 1. Trách mình không hoàn thành hết bài kiểm tra.

 

.............................................................................................................................

 

 1. Chê bạn nói chuyện riêng trong giờ học.

 

.............................................................................................................................

 

 1. Khen mẹ nấu ăn ngon.

 

.............................................................................................................................

 

 Bài 4: Chuyển các câu kể dưới đây thành câu hỏi (theo mẫu).

            Mẫu:  Nam học bài.

                       Nam có học bài không ?

 1. Cô giáo dạy bài hát mới cho lớp em.

 

............................................................................................................................

 

 1. Chim làm tổ trên cây nhãn sau nhà.

 

...........................................................................................................................

 

 1. Em là người tôi đã gặp.

 

.........................................................................................................................

BÀI ÔN TẬP TUẦN 17

MÔN TOÁN - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

 

 Bài 1 :  Tính

a) 456789  +  5009                 123758 - 99058                     23758 + 45672

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................................

               

b) 8750  x  435                          23520  : 56                          11780 :  242

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

 

Bài 2 : Tính giá trị biểu thức  

          a) 4680  :  30  +  169  x 160                                  b) 323758 – 89 x 123

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

Bài 3 : Nửa chu vi thửa đất hình chữ nhật là  176m, chiều dài hơn chiều rộng 18m.

 1. Tính chiều rộng thửa đất hình chữ nhật trên ?
 2.  Tính chu vi ?
 3. Tính diện tích ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................

BÀI ÔN TẬP TUẦN 17

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

Bài 1 : Đọc thầm bài Ông Trạng thả diều

 

    * Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1. Chi tiết nào nói lên tư chất thông minh của Nguyễn Hiền ?

a.  Chú học đến đâu hiểu ngay đến đó và có trí nhớ lạ thường. 

b.   Chú bé rất ham thả diều.

c.   Chú sinh ra trong một gia đình nghèo.

Câu 2.  Nguyễn Hiền ham học như thế nào ?

a.  Ngày nào Hiền cũng phải đi chăn trâu.

b.  Cậu nhờ thầy giáo đến nhà dạy riêng cho mình.

c.  Hiền đứng ngoài lớp nghe giảng nhờ, đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về

học.

Câu 3. Vì sao chú bé Hiền được gọi là “ông Trạng thả diều” ?

a.  Vì chú rất ham thả diều.

b.  Vì chú đỗ Trạng nguyên khi vẫn còn là một chú bé ham thích chơi diều.

c.  Vì chú biết làm diều từ lúc còn bé.

Câu 4. Tục ngữ hoặc thành ngữ nào dưới đây nói đúng ý nghĩa của câu chuyện trên ?

           a.  Tuổi trẻ tài cao.         b.  Công thành danh toại.           c.  Có chí thì nên.

Câu 5. Câu “ Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin

 thầy chấm hộ. ” bộ phận nào là chủ ngữ ?

a.  Mỗi lần có kì thi ở trường

b.   chú

c.   chú làm bài vào lá chuối khô

Câu 6. Dòng nào dưới đây chỉ gồm các từ láy ?

a. vi vút, lao xao                   b. mảnh gạch, vi vút              c. kì thi, lao xao

Bài 2:Em hãy tả một quyển sách Tiếng Việt của em

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN TẬP TUẦN 18

MÔN TOÁN - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

 Bài 1 :  Tính

a) 45678 : 59                75412 x 504                    987120: 234

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

.............................................................................................................................................

                

b) 8750  x  435                          73420  : 67                          18809 :  432

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..............................................................................................................................................

 

Bài 2 : Tính giá trị biểu thức  

          a) 4680 +  79  x 120                                  b) 1793452 – 49 x 236

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.............................................................................................................................................

 

Bài 3 : Chu vi thửa đất hình chữ nhật là  426m, chiều dài hơn chiều rộng 72m..Tính diện tích ?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................BÀI ÔN TẬP TUẦN 18

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

 

Bài 1 : Viết hai câu thành ngữ hoặc tục ngữ nói về:

a- Lòng tự trọng

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

b- Trò chơi đồ chơi

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 2: Viết hai câu kể giới thiệu bạn của mình

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Bài 3: Em hãy tả một quyển sách toán  của em.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÀI ÔN TẬP TUẦN 19

MÔN TOÁN VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

54876 + 8092            12983 - 5749             2467 x 408                 3198 : 78

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Bài 2:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

 2 m2     = ………..    dm2                                                5200 dm2        =………….m2

  3 km = ………….. m2                                                                             6 000 000 m =………….km2

29 km2  = ……………m2                                                                          15 dm2 27 cm2 = ………..cm2           

 

Bài 3: Viết quy tắc và công thức tính diện tích hình bình hành.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

 

Bài 4: Tính diện tích hình bình hành biết:

 1. Độ dài đáy là 15 cm, chiều cao là 8 cm.
 2. Độ dài đáy là 75 dm, chiều cao là 6 m.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Một thửa ruộng hình bình hành có cạnh đáy là 48 m, chiều cao dài bằng   cạnh đáy.Tính diện tích thửa ruộng đó ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

………………………………………………………………………

Bài 6: Một hình chữ nhật có chiều dài là 92m, chiều rộng bằng   chiều dài.

a- Tính chu vi hình chữ nhật đó ?

b- Tính diện tích hình chữ nhật đó?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

BÀI ÔN TẬP TUẦN 19

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

NĂM HỌC 2019-2020

 

    Họ và tên : ...............................................................

 

    Điểm:                  

 

Bài 1 : Đặt ba câu kể  Ai làm gì ? Rồi gạch // giữa bộ phận chủ ngữ và bộ phận vị ngữ của các câu đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Điền chủ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

 1. Trên sân trường, ..........................đang say sưa đá cầu.
 2. Sáng tinh mơ, ................đã dẫn cả đàn con đi kiếm mồi.
 3. Dưới gốc cây bàng, ..................đang ríu rít chuyện trò sôi nổi.
 4. Trên cành cây, ........... hót líu lo như cũng muốn tham gia vào những cuộc vui của chúng em.

                                                                                                   

Bài 3:

 Đề bài :  Em hãy tả một cái bàn mà em ngồi học.