Giáo viên: Nguyễn Thị Thảo

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC HÒA

ĐỂ ÔN TẬP TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

MÔN: TOÁN

KHỐI 3

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 

a) Số thích hợp để điền vào chỗ trống: 9m2cm = ….cm là:

A. 92                    B. 902                  C. 920

b) Hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 10cm               B. 20cm                C. 24cm   

c) Chu vi của hình vuông có cạnh 8cm là:

A. 16cm               B. 32cm                C. 64cm

d) Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 4 là thứ năm, thì ngày 1 tháng 5 là:

          A. Thứ Hai           B. Thứ Ba             C. Thứ Tư

Bài 2:  Đặt tính rồi tính:

 

8011 - 2040            5729 + 1306           207 x 4            789 : 7

 

Bài 3. Một kho chứa 975 bao gạo. Hỏi sau khi người ta lấy ra 1/5 số bao gạo đó thì trong kho còn bao nhiêu bao gạo?

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:

 1. 96 : 8 x 5 +140
 2. 145 x 4 + 374 : 3

Bài 5: Tìm x:

 1. X x 5 = 240
 2. (x + 15) x 3 = 240

Bài 6: Viết các số sau theo thứ tự tang dần:

4872; 4287; 4782; 4827; 4728; 4278

Bài 7: Đội một hái được 140kg nhãn, đội hai hái được gấp 3 lần số nhãn của đội một. Hỏi đội hai hái được nhiều hơn đội một bao nhiêu kg nhãn?

Bài 8: Từ một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 2060 bao gạo; lần sau lấy tiếp 590 bao gạo, trong kho còn lại 1070 bao gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu bao gạo?

Bài 9: Tìm số bị chia trong một phép chia biết thương là số nhỏ nhất có 3 chữ số, số chia là 8 và số dư bằng ½ số chia.

Bài 10: Tính nhanh:

 1. 7 x 5 x 4 x 2
 2. 15 x 6 + 30 x 2

 

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚC HÒA

ĐỂ ÔN TẬP TRONG DỊP NGHỈ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

MÔN: TOÁN

KHỐI 3

Bài 1: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

 

a) Số thích hợp để điền vào chỗ trống: 9m2cm = ….cm là:

A. 92                    B. 902                  C. 920

b) Hình chữ nhật có chiều dài 6cm, chiều rộng 4cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 10cm               B. 20cm                C. 24cm   

c) Chu vi của hình vuông có cạnh 8cm là:

A. 16cm               B. 32cm                C. 64cm

d) Trong cùng một năm, ngày 27 tháng 4 là thứ năm, thì ngày 1 tháng 5 là:

          A. Thứ Hai           B. Thứ Ba             C. Thứ Tư

Bài 2:  Đặt tính rồi tính:

 

8011 - 2040            5729 + 1306           207 x 4            789 : 7

 

Bài 3. Một kho chứa 975 bao gạo. Hỏi sau khi người ta lấy ra 1/5 số bao gạo đó thì trong kho còn bao nhiêu bao gạo?

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức:

 1. 96 : 8 x 5 +140
 2. 145 x 4 + 374 : 3

Bài 5: Tìm x:

 1. X x 5 = 240
 2. (x + 15) x 3 = 240

Bài 6: Viết các số sau theo thứ tự tang dần:

4872; 4287; 4782; 4827; 4728; 4278

Bài 7: Đội một hái được 140kg nhãn, đội hai hái được gấp 3 lần số nhãn của đội một. Hỏi đội hai hái được nhiều hơn đội một bao nhiêu kg nhãn?

Bài 8: Từ một kho gạo, lần đầu người ta lấy ra 2060 bao gạo; lần sau lấy tiếp 590 bao gạo, trong kho còn lại 1070 bao gạo. Hỏi lúc đầu trong kho có bao nhiêu bao gạo?

Bài 9: Tìm số bị chia trong một phép chia biết thương là số nhỏ nhất có 3 chữ số, số chia là 8 và số dư bằng ½ số chia.

Bài 10: Tính nhanh:

 1. 7 x 5 x 4 x 2
 2. 15 x 6 + 30 x 2

Đề ôn tập Toán.docx

Đề ôn tập tiếng Việt.docx