Bấm vào đường link dưới đây để làm

https://docs.google.com/forms/d/1_l5ccctxMgVIOHyKXtxRxVo4H7MVLbKL8jkaAGDpV_0/edit?usp=sharing